Noteikumi

Tīmekļa vietnes NamaMama.lv noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz apmeklētājiem, kuri vēlas pierakstīties un lietot tīmekļa vietni NamaMama.lv (turpmāk – Tīmekļa vietne). Tam, lai varētu izmantot Tīmekļa vietni, Jums ir jāievēro tālāk norādītie Noteikumi. Ja jūs nepiekrītat minētajiem noteikumiem un NamaMama.lv privātuma politikai, jums nevajadzētu izmantot Tīmekļa vietni, ka arī tās pakalpojumus. NamaMama.lv patur tiesības jebkurā laikā atjaunot un mainīt Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus un to saturu. NamaMama.lv arī patur tiesības veikt jebkādas iepriekš minētās izmaiņas, tāpēc Jums regulāri ir jāpārskata šis dokuments tīmekļa vietnē un jāvērš uzmanība uz izmaiņām. Apmeklējot tīmekļa vietni pēc izmaiņu veikšanas tajā, Jūs automātiski piekrītat atjauninātajiem noteikumiem.

Tīmekļa vietnes neatļauta izmantošana

Jums nav tiesību mainīt, nodot vai pārdot jebkādu informāciju, datus, programmatūru vai pakalpojumus, kas iegūti no Tīmekļa vietnes, kā arī nodot tās lietotāja tiesības trešajām pusēm. Jums nav tiesību izmantot Tīmekļa vietnes pakalpojumus jebkādā aizskarošā vai nelikumīgā veidā, piemēram, sūtīt nevēlamu e-pastu – mēstules (angl. junk mail), ķēdes vēstules, nevēlamu paziņojumu izplatīšanu trešajām pusēm, izmantojot viltus identitāti vai viltus e-pasta adresi, kā arī sniedzot maldinošu informāciju par jūsu identitāti vai ziņojuma avotu. Jūs nedrīkstat izmantot Tīmekļa vietni neslavas celšanai. 

Pieeja Tīmekļa vietnes saturam

NamaMama.lv patur tiesības ierobežot pieeju Tīmekļa vietnes sniegtajiem pakalpojumiem vai veikt Tīmekļa vietnes darbības režīma tehniskās vai citas izmaiņas. NamaMama.lv patur tiesības, bet ne atbildību, pārraudzīt jebkuru tīmekļa vietnē ievietoto informāciju un to komentēt, pārvietot vai izdzēst, ja šāda informācija ir aizskaroša satura, nelikumīga vai kā citādi pārkāpj šos Noteikumus.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Šī tīmekļa vietne ir saistoša un aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām, starptautiskiem intelektuālā īpašuma tiesību līgumiem un vienošanām. Jums netiek piešķirtas nekādas netiešas vai citas licencētas tiesības izmantot NamaMama.lv publicētās preču zīmes, dizainu vai ar autortiesībām aizsargātus elementus, kā arī līdzīgus elementus, kas pieder jebkurai tīmekļa vietnē norādītajai trešajai pusei.

Ir aizliegts izmantot un izplatīt NamaMama.lv  tekstuālo un grafisko informāciju citās tīmekļa vietnēs, kā arī plašsaziņas līdzekļos bez Amway un NamaMama.lv īpašnieku rakstiskas piekrišanas. Vairāk sadaļā Privātuma politika.

Atbildība

Tīmekļa vietnes saturs tiek sniegts tāds, kādu redzat, bez jebkādu garantiju piešķiršanas. NamaMama.lv nav atbildīgs par iespējamiem piekļuves traucējumiem Tīmekļa vietnei. NamaMama.lv nekādos apstākļos nav atbildīgs par tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, izmaksām vai peļņas zaudējumiem, kas lietotājam radušies saistībā ar iespējamo vai faktisko Tīmekļa vietnes izmantošanu.

Tīmekļa vietnē var būt saites uz citām, trešo pušu uzturētām tīmekļa vietnēm. NamaMama.lv aktīvi neuzrauga šo vietņu saturu un nav atbildīgs par sniegtā satura un informācijas precizitāti vai pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo saišu funkcionalitāti. Noklikšķinot uz tīmekļa vietnē esošajām reklāmas saitēm, jūs varat tikt novirzīts uz trešo pušu uzturētām tīmekļa vietnēm. Tīmekļa vietne nav atbildīga par citās tīmekļa vietnēs sniegto informāciju, pat ja apmeklētājs piekļūst minētajām tīmekļa vietnēm, izmantojot Tīmekļa vietnē esošās saites. NamaMama.lv nav atbildīgs par trešo personu pakalpojumu sniedzēju darbībām. Katrs pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par Tīmekļa vietnēs veiktajām darbībām, tajās veikto mārketingu un tajās izvietotajiem materiāliem. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzinās otrai pusei radītos zaudējumus saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

Tīmekļa vietnes Apmeklētājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību. Apmeklētājs uzņemas atbildību par sekām, ja reģistrācijas veidlapā ir norādīti nepareizi vai neprecīzi dati.

Informācijas sūtīšana

NamaMama.lv Apmeklētājam informāciju nosūta uz reģistrācijas laikā norādīto e-pastu. Tīmekļa vietnē kontakti ir norādīti sadaļā Kontakti. Apmeklētāja dati tiek glabāti saskaņā ar LR Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem, kas regulē šādu datu vākšanu. Vairāk sadaļā Privātuma politika.

Jaunumu abonēšana

Jaunumu abonementu var pieteikt, izmantojot sociālos tīklus. Ja vēlēsities anulēt abonementu, uzrakstiet mums uz e-pastu namamama.lt@gmail.com, e-pasta tēmā norādot “Atsakos no abonementa” un mēs izdzēsīsim Jūsu kontaktus no mūsu Apmeklētāju datu bāzes.

NamaMama.lv reģistrācijas veidlapā apmeklētāji tiek lūgti norādīt personas datus (vārds, telefona numurs, e-pasta adrese), kas ir aizsargāti saskaņā ar LR Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu datu vākšanu. Apmeklētāju dati tiks izmantoti informatīvas, reklāmas informācijas nosūtīšanai. Mēs apņemamies neizpaust apmeklētāju personas datus trešajām personām, izņemot Privātuma politikā paredzētos gadījumos.

Privātuma politika

 Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) nosaka personas datu apstrādes principus un nosacījumus, apmeklētājam reģistrējoties tīmekļa vietnē NamaMama.lv

NamaMama.lv reģistrācijas veidlapā apmeklētāji tiek lūgti norādīt personas datus (vārds, telefona numurs, e-pasta adrese), kas ir aizsargāti saskaņā ar LR Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu datu vākšanu. Apmeklētāju dati tiks izmantoti informatīvas, reklāmas informācijas nosūtīšanai. Mēs apņemamies neizpaust apmeklētāju personas datus trešajām personām, izņemot Privātuma politikā paredzētos gadījumos. 

Mums ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt privātuma politikas noteikumus par to paziņojot www.NamaMama.lv tīmekļa vietnē. Ja izmantojat Tīmekļa vietnes pakalpojumus pēc šo noteikumu maiņas, mēs pieņemsim, ka esat piekritis izmaiņām.

Ja NamaMama.lv  Tīmekļa vietnē ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, mēs neesam atbildīgi par tajās sniegto informāciju vai veiktajām darbībām, jo mēs neuzraugām un nekontrolējam šīs tīmekļa vietnes un nepārstāvam šos uzņēmumus un personas.

Apmeklētājam ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par Apmeklētāju iesniegtos un saglabātos datus, tos mainīt, bloķēt vai dzēst. Apmeklētājam ir tiesības saņemt informāciju no kādiem avotiem un kādi viņa personas dati ir savākti, kādam mērķim tie tiek glabāti, kādiem datu saņēmējiem tiek nodoti un ir bijuši nodoti pēdējā gada laikā. Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, iznīcināšanu vai apturēt, izņemot uzglabāšanu, savu personas datu apstrādes darbības, kad dati tiek apstrādāti, neievērojot likumos noteikto. 

Tīmekļa vietnē esošās tekstuālās un grafiskās informācijas izmantošana un izplatīšana citās vietnēs, kā arī plašsaziņas līdzekļos ir aizliegta bez Amway un Tīmekļa vietnes īpašnieka rakstiskas piekrišanas.

Noslēguma noteikumi

Šiem noteikumiem tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies šo noteikumu piemērošanas dēļ, tiek risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Piekrītot Tīmekļa vietnes noteikumiem, Tīmekļa vietnei piešķir tiesības sazināties ar Apmeklētāju, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus (piemēram, e-pastu, telefonu, īsziņu pakalpojumus (SMS) vai citus saziņas līdzekļus, piemēram, Whatsapp, Viber, Facebook Messenger u.c.) .

Apmeklētāja piekrišana abonēt jaunumus dod Tīmekļa vietnei tiesības izmantot Apmeklētāja personas datus, lai analizētu un uzlabotu Tīmekļa vietnes reklāmas un tirgus izpētes efektivitāti, kā arī citiem Tīmekļa vietnes mārketinga mērķiem. Šajā gadījumā tiek izmantoti tikai bezpersoniski Apmeklētāja dati.

Apmeklētāja sniegtie dati tiek glabāti ne ilgāk, kā to nosaka datu apstrādes mērķi vai ir paredzēts likumos, ja vien tajos ir paredzēta ilgāka datu glabāšana. Vai arī līdz brīdim, kad Apmeklētājs atsauks savu piekrišanu. 

Vairāk par personas datu aizsardzību ir aprakstīts Tīmekļa vietnes Privātuma politikā.